Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2018 13:34

Μαργαρίτα Αρβανίτη, "Ανα-κατευθύνσεις" (Εκδόσεις Κάκτος)

Written by
4116
Μαργαρίτα Αρβανίτη, "Ανα-κατευθύνσεις" (Εκδόσεις Κάκτος)

Μαργαρίτα Αρβανίτη
Ανα-κατευθύνσεις
Εκδόσεις Κάκτος 

Η πολύπειρη στα λογοτεχνικά δρώμενα, Μαργαρίτα Αρβανίτη, μας παρουσιάζει το νέο της έργο. Πρόκειται για μια καλογραμμένη και ευαίσθητη ποιητική συλλογή, που την απασχολούν καίρια κοινωνικά ζητήματα, τα οποία καθορίζουν την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων. Ποιήματα που μας ζητούν να επαγρυπνούμε και να επαναπροσδιορίζουμε τη ζωή μας, ώστε να επιτύχουμε, αυτό που η ποιήτρια ονομάζει ΑΝΑΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ. Να τραβήξουμε δηλαδή ρότα προς τα μέρη που η ζωή γίνεται πιο φιλική και προς τα πράγματα που η καρδιά θα βρει το πραγματικό νόημα της ύπαρξής της. 

Γράφει σχετικά με το νέο της βιβλίο: 

«Ε­μείς οι πο­λί­τες αυ­τής της χώ­ρας, που α­νά­με­σά μας αυ­ξά­νε­ται διαρ­κώς ο αριθ­μός των αν­θρώ­πων που υ­πο­φέ­ρουν, ε­ξα­κο­λου­θού­με να ελ­πί­ζου­με ό­τι το πέ­ρασμά μας α­πό αυ­τή τη γη δεν θα εί­ναι μό­νο μια πο­ρεί­α σταύ­ρωσης προς τον Γολ­γο­θά των προ­βλη­μά­των αλ­λά και μια α­νά­στα­ση στο όνει­ρο ό­τι ά­ξι­ζε τε­λι­κά η γνω­ρι­μί­α μας με την πα­νέ­μορ­φη αυ­τή πα­τρίδα, με την πα­νέ­μορ­φη αυ­τή γη.

Σε αυ­τή την «α­νά­στα­ση» στο­χεύ­ω με τον λό­γο μου, σαν το δι­κό μου λι­θα­ρά­κι μέ­σα στη γε­νι­κό­τε­ρη συλ­λο­γι­κή προ­σπά­θεια για κα­λύ­τε­ρη ποιό­τη­τα ζω­ής πα­ρά τις δυ­σκο­λί­ες.

Ο α­γώ­νας, η α­γω­νί­α και οι α­να­ζη­τή­σεις του σύγ­χρο­νου αν­θρώ­που να κα­τα­νο­ή­σει τι α­κρι­βώς συμ­βαί­νει γύ­ρω του για πιο σω­στές α­πα­ντή­σεις-το­πο­θε­τή­σεις, ε­πα­να­προσ­διο­ρισμούς και πρά­ξεις ζω­ής, προ­κει­μέ­νου να ζή­σει τα ό­σα πο­θεί και δεν τα ζει, πε­ριέ­χο­νται στα ποι­ή­μα­τα που α­κο­λου­θούν.

Προσ­δο­κώ τα λό­για μου να συ­να­ντή­σουν την καρ­διά σου, α­να­γνώ­στη, σε κοι­νή πο­ρεί­α προς τα ε­κεί που ό­λα γί­νο­νται πιο ό­μορ­φα, πιο φι­λι­κά, στα μέ­τρα της καρ­διάς.

Στο μοί­ρα­σμα εί­ναι η χα­ρά και τα ο­φέλη της ε­πι­κοι­νω­νί­ας!» 

ISBN  978-960-382-356-8
Σχήμα 14x21
Αρ. Σελίδων    84
Τιμή από τη σελίδα του Εκδότη: 10.02 € 

Δείγμα Γραφής: 

Η ΚΑΘΕ ΔΥΣΗ ΕΓΚΥΜΟΝΕΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Όταν η μέρα τελειώνει.
κι ο ήλιος οδεύει στη δύση
τα βάσανα δύουν κι αυτά;
Οι άνθρωποι του μόχθου
Καλούνται να βρούνε τη λύση
να μην ανατείλουν ξανά.
Η ζωή χωρίς κόπο δεν βγαίνει.
Με το αναπόφευκτο συμφιλιωμένοι
συνοδοιπόροι σε κοινή διαδρομή
με μια μερίδα κουράγιο στο δισάκι
άντε να βάλλουμε και εμείς ένα χεράκι
το Ταξίδι να βγει.
Ας σηκώσουμε τον πήχη ψηλά
μέχρι εκεί που η καρδιά λαχταρά
 και συναντά τα Όνειρά της.
Τα αδιέξοδα του Νου να νικήσουμε
τις ρωγμές των φόβων να κλείσουμε
για να φτάσουμε Εκεί ,
με την νέα ανατολή
που το έδαφος υπόσχεται πιο στέρεα ζωή. 

Σελίδα του βιβλίου: http://www.kaktos.gr/arvaniti-margarita-anakatefthinseis 

Γνωρίστε την Μαργαρίτα Αρβανίτη… 

Η Μαργαρίτα Αρβανίτη γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να ό­που ζει μέ­χρι σή­με­ρα. Εί­ναι πα­ντρε­μέ­νη και μη­τέ­ρα δύ­ο παι­διών. Σπού­δασε Σχέ­διο Δο­μι­κών και Το­πο­γρα­φι­κών Με­λε­τών, ζω­γρα­φι­κή με τον δια­κε­κρι­μένο ζω­γρά­φο Α­ντώ­νη Α­πέρ­γη και κι­θά­ρα μο­ντέρ­να και κλα­σι­κή στο Ε­θνι­κό Ω­δεί­ο. Ερ­γά­στη­κε στον ι­διω­τι­κό το­μέ­α, α­π’ ό­που συ­ντα­ξιο­δο­τή­θη­κε, ε­νώ πα­ράλ­ληλα α­σχο­λή­θη­κε και σαν πα­ρα­γω­γός προ­γραμ­μά­των ελ­λη­νι­κής μου­σι­κής στο ραδιό­φω­νο.

Η α­γά­πη της για τη φω­το­γρα­φί­α και την Α­θή­να την ο­δή­γη­σαν για 10 συ­νε­χή χρό­νια στη φω­το­γρά­φηση των αρ­χαιο­λο­γι­κών χώ­ρων και μνη­μεί­ων της πό­λης που την α­νέ­θρε­ψε.

Η γνω­ρι­μί­α της με τη ποί­η­ση σε μι­κρή η­λι­κί­α γέν­νη­σε τη μα­γεί­α και το εν­δια­φέ­ρον της έκ­φρα­σης σκέ­ψε­ων και συ­ναι­σθη­μά­των με ρί­μα και μέ­τρο, σαν ά­σκη­ση νου και τέρ­ψη της ψυ­χής, για προ­σω­πι­κή ευ­χα­ρί­στη­ση στην αρ­χή, η οποί­α με­τε­ξε­λί­χθη­κε στη συ­νέ­χεια σε κα­νά­λι ε­πι­κοι­νω­νί­ας με τους συ­ναν­θρώ­πους της.

Η πρώ­τη ποι­η­τι­κή της συλ­λο­γή «Α­νεκ­πλή­ρω­τοι Έ­ρω­τες» κυ­κλο­φό­ρη­σε α­πό τις Εκ­δό­σεις Ελ­λη­νι­κή Πρω­το­βου­λί­α. Η δεύ­τε­ρη, με τον τί­τλο «Του έρω­τα και της ζω­ής», κυ­κλο­φο­ρεί α­πό τις Εκ­δό­σεις Μιχ. Σι­δέ­ρη. Ποι­ή­μα­τά της πε­ριέ­χο­νται σε αν­θο­λό­γιο των Εκ­δό­σε­ων Όστρια.

Με α­φορ­μή την πε­ρι­ή­γη­ση και φω­το­γρά­φη­ση των αρ­χαιο­λο­γι­κών χώ­ρων στα πα­ρά­λια της Μικράς Α­σί­ας, α­σχο­λή­θη­κε με την εκ­μά­θη­ση της τουρ­κι­κής γλώσ­σας και τη με­τά­φρα­ση τουρκικών ποι­η­μά­των.

Το μυ­θι­στό­ρη­μά της «Ξε­πέρ­να τον φό­βο, ζή­σε το θαύ­μα» κυ­κλο­φο­ρεί από τις Εκ­δό­σεις Μιχ. Σι­δέ­ρη και έ­χει τε­θεί υ­πό την αι­γί­δα της Unesco Πει­ραιώς και Nή­σων.

Εί­ναι μέ­λος της Πα­νελ­λή­νιας Έ­νω­σης Λο­γο­τε­χνών και α­σχο­λείται με βι­βλιο­κρι­τι­κές και πα­ρου­σιά­σεις βι­βλί­ων. Συ­νε­ντεύ­ξεις, κεί­με­να και ποιή­μα­τά της πε­ριέ­χο­νται σε α­νά­λο­γους ι­στό­το­πους.

 

 

Read 4116 times

Latest from apostaktirio team