1ος  Διεθνὴς Διαγωνισμὸς Εἰκαστικῶν Τεχνῶν 2012


Ὁ Φιλολογικὸς Σύλλογος Παρνασσὸς διοργανώνει ἀπὸ 19 Μαρτίου ἕως 3 Ἀπριλίου τὸν 1ο Διεθνῆ Διαγωνισμὸ Εἰκαστικῶν Τεχνῶν 2012, ὁ ὁποῖος διέπεται ἀπὸ τὸν κάτωθι κανονισμό:


Α. ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπὸς τοῦ Διαγωνισμοῦ εἶναι ἡ καταγραφὴ τῶν αἰσθητικῶν προβληματισμῶν τῶν καλλιτεχνῶν, ἡ διαπαιδαγώγηση τοῦ κοινοῦ καὶ ἰδιαίτερα τῶν νέων στὶς εἰκαστικὲς τέχνες καὶ ἡ ἐνθάρρυνση καὶ ἐπιβράβευση τοῦ ἔργου τῶν ἐπαγγελματιῶν καλλιτεχνῶν.


Β. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ἡ διάρκεια τῆς Ἔκθεσης ὁρίζεται ἀπὸ τὴ Δευτέρα 19 Μαρτίου μέχρι τὴν Τρίτη 3 Ἀπριλίου 2012 καὶ ἡ λειτουργία της κάθε μέρα, ἐκτὸς Κυριακῶν καὶ ἀργιῶν, 10.00-13.00 καὶ 18.00-21.00 (Τὴν Κυριακὴ 1η Ἀπριλίου ἡ Ἔκθεση θὰ εἶναι ἀνοιχτὴ ἀπὸ 11.00-13.00).


Γ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
1. Στὸν Διαγωνισμὸ δύνανται νὰ λάβουν μέρος καλλιτέχνες (φοιτητὲς ἢ πτυχιοῦχοι τῶν Ἀνωτάτων Σχολῶν Καλῶν Τεχνῶν Ἀθηνῶν καὶ Θεσσαλονίκης ἢ ἰσοτίμου Σχολῆς τοῦ ἐξωτερικοῦ) στοὺς ἑξῆς τομεῖς: γλυπτικὴ, μικρογλυπτική, ξυλογλυπτική, ζωγραφική, φωτογραφία, ξυλοψηφιδοζωγραφική, μπατίκ, σκιτσογραφία, ἁγιογραφία, κεραμική, ἐγκαυστική, πυρογραφία, χαρακτική, μεταλλοτεχνία, χαλκογραφία, ψηφιδογραφία, λιθογραφία, ὑαλογραφία, κολλάζ, διακοσμητική, χειροτεχνία, σκηνογραφία, ἀργυροχρυσοκοσμηματοτεχνικὴ καὶ γυψοτεχνία, ἐπὶ παντὸς ὑλικοῦ καὶ μὲ κάθε φύσης ὑλικά.
2. Γιὰ τὴ συμμετοχή τους οἱ ἐνδιαφερόμενοι καλλιτέχνες καλοῦνται: α) νὰ ὑποβάλουν αἴτηση στὴ Γραμματεία τοῦ Συλλόγου (Πλατεῖα Ἁγ. Γεωργίου Καρύτση 8, 10561 Ἀθήνα) ἀπὸ τὴν 1η ἕως τὴν 29η Φεβρουαρίου 2012 καὶ ὧρες 10.00-13.00, ἐπισυνάπτοντας ἀπαραιτήτως βιογραφικὸ σημείωμα καὶ β) νὰ καταβάλουν τὸ ποσὸ τῶν 50 Εὐρὼ γιὰ τὴ συμμετοχή τους στὸν Διαγωνισμό. Σὲ καμία περίπτωση τὰ χρήματα δὲν ἐπιστρέφονται.


Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΩΝ
1. Ἡ ὑποβολὴ τῶν ἔργων στὸν Φιλολογικὸ Σύλλογο Παρνασσὸς θὰ πραγματοποιῆται τὴν Πέμπτη 8 καὶ Παρασκευὴ 9 Μαρτίου 2012, ἀπὸ τὶς 09.00 ἕως τὶς 13.00.
2. Κάθε καλλιτέχνης δύναται νὰ ὑποβάλη γιὰ κρίση ἕως δύο ἔργα, τῶν ὁποίων ἡ συνολικὴ διάσταση νὰ μὴν ὑπερβαίνη τὰ 2 τετραγωνικὰ μέτρα.
3. Τὰ ἔργα πρέπει νὰ εἶναι ἕτοιμα γιὰ ἔκθεση. Οἱ πίνακες πλαισιωμένοι καὶ νὰ φέρουν τὰ ἀπαραίτητα πρὸς ἀνάρτηση ὑλικά. Τὰ ἔργα γλυπτικῆς καὶ τὰ συναφῆ πρὸς αὐτὴν πρέπει ἀπαραιτήτως νὰ συνοδεύωνται ἀπὸ τὶς σχετικὲς βάσεις τους καὶ τὶς κατάλληλες προσθῆκες τους.
4. Οἱ καλλιτέχνες ὀφείλουν νὰ ἐπικολλήσουν στὸ ὀπίσθιο μέρος κάθε ἔργου πινακίδα στὴν ὁποία θὰ ἀναγράφωνται τὰ πλήρη στοιχεῖα τοῦ καλλιτέχνη: τὸ ὀνοματεπώνυμο, ἡ διεύθυνση καὶ τὸ τηλέφωνο τοῦ καλλιτέχνη, ὁ τίτλος τοῦ ἔργου καὶ ἡ τιμὴ πώλησης, ἐὰν διατίθεται πρὸς πώληση.
5. Ἀντίγραφα πινάκων, ἀνώνυμα ἔργα, ἔργα τὰ ὁποῖα ἔχουν ἐκτεθῆ σὲ προηγούμενες Πανελλήνιες Καλλιτεχνικὲς Ἐκθέσεις τοῦ Φ.Σ.Π. καὶ ἔργα τὰ ὁποῖα δὲν πληροῦν τὶς ἀνωτέρω σημειούμενες προϋποθέσεις δὲν γίνονται δεκτά.
6. Ὁ Φιλολογικὸς Σύλλογος Παρνασσὸς δὲν φέρει καμία εὐθύνη ἀποζημιώσεως, ἐξαιτίας ὁποιουδήποτε γεγονότος ὀφειλομένου σὲ ἀνωτέρα βία (σεισμὸς, πυρκαϊά, διάρρηξη, κλοπή, φθορά κ.λπ.) γιὰ ἀπώλεια ἢ καταστροφὴ τῶν ἔργων τῶν καλλιτεχνῶν.


Ε. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ἡ ἐπιλογὴ τῶν ἔργων θὰ πραγματοποιηθῆ ἀπὸ Εἰδικὴ Καλλιτεχνικὴ Ἐπιτροπή, κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, τὴν Δευτέρα 12 καὶ τὴν Τρίτη 13 Μαρτίου.


ΣΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
1. Ἡ ἀνάρτηση καὶ τοποθέτηση ἐπὶ χώρου, ἡ ἀρίθμηση καὶ ἡ καταγραφὴ τῶν ἔργων θὰ γίνη μὲ μέριμνα καὶ δαπάνη τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου Παρνασσὸς τὴν Τετάρτη 14 καὶ τὴν Πέμπτη 15 Μαρτίου.
2. Ἔργα τὰ ὁποῖα δὲν πληροῦν τοὺς προαναφερθέντες ὅρους δὲν θὰ ἀναρτηθοῦν, ἀκόμα καὶ ἂν ἔχουν ἐγκριθῆ ἀπὸ τὴν Καλλιτεχνικὴ Ἐπιτροπή.


Ζ. ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ - ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΡΓΩΝ
1. Τὰ ἐγκαίνια τῆς Ἔκθεσης θὰ πραγματοποιηθοῦν τὴ Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012 καὶ ὥρα 19.00 στὴ Μεγάλη Αἴθουσα Ἐκθέσεων (Γ΄  ὄροφ.) τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου Παρνασσός.
2. Τὰ ὀνόματα τῶν καλλιτεχνῶν, τῶν ὁποίων τὰ ἔργα ἐγκρίθηκαν πρὸς ἀνάρτηση, θὰ ἀνακοινωθοῦν στὰ ἐγκαίνια τῆς Ἐκθέσεως τὴ Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012.
3. Οἱ συμμετέχοντες στὸν Διαγωνισμὸ μποροῦν νὰ πληροφοροῦνται τὰ ἀποτελέσματα μέσω τῆς ἱστοσελίδας τοῦ Συλλόγου ἢ μέσω σχετικοῦ ἐντύπου, τὸ ὁποῖο θὰ διανέμεται στὸν Σύλλογο, καὶ ὄχι τηλεφωνικῶς.
4. Τὰ μὴ ἐγκριθέντα ἔργα καλοῦνται οἱ καλλιτέχνες νὰ παραλάβουν τὴν Τρίτη 20 καὶ τὴν Τετάρτη 21 Μαρτίου (ὧρες 10.00-13.00) ἀπὸ τὰ γραφεῖα τοῦ Συλλόγου.
5. Ἡ ἐπιστροφὴ τῶν ἐγκριθέντων καὶ ἀναρτηθέντων ἔργων θὰ πραγματοποιηθῆ τὴν Τετάρτη 4, Πέμπτη 5 καὶ Παρασκευὴ 6 Ἀπριλίου 2012. Οἱ καλλιτέχνες καλοῦνται νὰ παραλάβουν τὰ ἔργα τους ὁπωσδήποτε ἕως τὶς 21.00 τῆς 6ης Ἀπριλίου.
6. Ὁ Φ.Σ.Π. δὲν φέρει οὐδεμία εὐθύνη σὲ περίπτωση καθυστερήσεως παραλαβῆς τῶν ἔργων ἀπὸ τοὺς καλλιτέχνες.


Η. ΕΠΑΘΛΑ
1. Ὁ Φιλολογικὸς Σύλλογος Παρνασσὸς θὰ χορηγήση εἰδικὰ διπλώματα σὲ ὅλους τοὺς τιμηθέντες μὲ βραβεῖο ἢ ἔπαινο ἀπὸ τὴν Καλλιτεχνικὴ Ἐπιτροπὴ καλλιτέχνες. Ἐπιπλέον ὁ πρῶτος διακριθεὶς θὰ λάβη ὡς ἔπαθλο τὸ ποσὸ τῶν 750 Εὐρώ, ὁ δεύτερος τὸ ποσὸ τῶν 500 Εὐρὼ καὶ ὁ τρίτος τὸ ποσὸ τῶν 250Εὐρώ. Γιὰ τοὺς τρεῖς πρώτους διακριθέντες θὰ διατεθῆ δωρεὰν ἐπὶ μία ἑβδομάδα ἡ Μεγάλη Αἴθουσα Ἐκθέσεων τοῦ Συλλόγου (Γ΄ ὄροφ.) γιὰ ὁμαδικὴ ἔκθεση, σὲ χρονικὴ περίοδο ποὺ θὰ ὁρίσει ὁ Φ.Σ.Π.
2. Τὴν εὐθύνη τῆς διοργανώσεως τοῦ Διαγωνισμοῦ καὶ τῆς Ἐκθέσεως ἔχει ὁ Καλλιτεχνικὸς Διευθυντὴς τοῦ Φ.Σ.Π. κ. Ἀντώνης Γιαμβριᾶς (τηλ. 210.3221917, ἐσωτ. 209).

http://www.lsparnas.gr