Λευκό δωμάτιο

Λευκό δωμάτιο
το κορμί
με κατακόκκινο σεντόνι
από την γέννηση
του έρωτα.