Δευτέρα, 04 Δεκεμβρίου 2017 10:56

Ιστορίες Μπονζάι. Aφιέρωμα: Τζιανρίκο Καροφίλιο

Written by
298
Ιστορίες Μπονζάι. Aφιέρωμα: Τζιανρίκο Καροφίλιο

ἈΦΙΈΡΩΜΑ:

ΤΖΙΑΝΡΊΚΟ ΚΑΡΟΦΊΛΙΟ [1]
(Gianrico Carofiglio)

ΟἹ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟῚ ἘΠΙΒΆΤΕΣ ΚΑῚ ΤᾺ ΘΡΑΎΣΜΑΤΑ ΤῆΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ.

ἈΠῸ ΣΉΜΕΡΑ ΚΑῚ ΤῚΣ ἙΠΌΜΕΝΕΣ 7 ΚΥΡΙΑΚῈΣ

ΣΤῸ ἹΣΤΟΛΌΓΙΟ ΠΛΑΝΌΔΙΟΝ - ἹΣΤΟΡΊΕΣ ΜΠΟΝΖΆΙ:

https://bonsaistoriesflashfiction.wordpress.com/2017/12/03/petros-fournaris-gianrico-carofiglio/

* ΕἸΣΑΓΩΓῊ-ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΙΣ: ΠΈΤΡΟΣ ΦΟΎΡΝΑΡΗΣ *

«Μι­κρὰ κεί­με­να τρι­ῶν σε­λί­δων τὸ κα­θέ­να ποὺ δι­α­φέ­ρουν ὑ­φο­λο­γι­κὰ καὶ θε­μα­το­λο­γι­κά. Με­ρι­κὰ ἀ­πὸ αὐ­τὰ εἶ­ναι γρή­γο­ρες ἀ­φη­γή­σεις, τό­σο μι­κρὲς ποὺ μοιά­ζουν ἀ­νέκ­δο­τα μὲ ἀ­φο­ρι­στι­κὸ πε­ρι­ε­χό­με­νο, ἄλ­λα εἶ­ναι σκέ­ψεις ἢ μι­κρὰ δο­κί­μια πά­νω στὴ γλώσ­σα ἢ τὴν
φι­λο­σο­φί­α, κι ἄλ­λα σύν­το­μες πα­ρα­βο­λὲς μὲ δι­δα­κτι­κὸ στό­χο.
Τὸ μό­νο κοι­νὸ ποὺ ἔ­χουν κα­θὼς ἐ­ναλ­λάσ­σον­ται κα­λει­δο­σκο­πι­κὰ τὸ ἕ­να με­τὰ τὸ ἄλ­λο, εἶ­ναι ὅ­τι πε­ρι­γρά­φουν τὶς δι­α­φο­ρε­τι­κὲς ὄ­ψεις μιᾶς κα­θη­με­ρι­νῆς πραγ­μα­τι­κό­τη­τας, τῆς ἴ­διας ποὺ βι­ώ­νου­με κι ἐ­μεῖς, ἐν­δυ­να­μώ­νον­τάς την, ὅ­μως, μὲ τὴν δια­ύγεια τῆς γλώσ­σας καὶ τὴν χρη­σι­μο­ποί­η­ση μιᾶς μι­κρῆς φόρ­μας ἀ­φή­γη­σης, γρή­γο­ρης καὶ χω­ρὶς πε­ριτ­τὰ στο­λί­δια, καί —τε­λι­κά— πιὸ ἄ­με­σης.» (Ἀπὸ τὴν
εἰσαγωγὴ τοῦ Πέτρου Φούρναρη)

 

Read 298 times

Latest from apostaktirio team