Παρασκευή, 22 Μαϊος 2020 08:28

78 Ἑλληνικὰ Μικρὰ Διηγήματα Στὰ Ἱσπανικά

Written by
712
78 Ἑλληνικὰ Μικρὰ Διηγήματα Στὰ Ἱσπανικά

78 Ἑλληνικὰ Μικρὰ Διηγήματα Στὰ Ἱσπανικά

Πλανόδιον - Ἱστορίες Μπονζάι
τώρα καὶ στὰ ἱσπανικὰ
ἀπὸ τὸν ἐκδοτικὸ οἶκο Eda
στὴ Μάλαγα τῆς Ἱσπανίας
Τὰ καθέκαστα στὸν πρόλογο τῶν μεταφραστῶν
Κωνσταντῖνο Παλαιολόγο καὶ Eduardo Lucena.

Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος καὶ Ἐδουάρδο Λουθένα (ἐπιμ.) 

Proyecto GreQuerías 

 Ἡ ἔκ­δο­ση μιᾶς Ἀν­θο­λο­γί­ας

       Στὶς 23 Ἀπριλίου 2020 κυκλοφόρησε στὴν Ἱσπανία, ἀπὸ τὸν ἐκδοτικὸ οἶκο EDA Libros, ποὺ ἑδρεύει στὴ Μάλαγα, τὸ Ρroyecto GreQuerías. Antologia del minicuento griego contemporaneo (ἐξώφυλλο: Δημήτρης Χαντζόπουλος). Ὁ ἐν λόγω τόμος, ἡ ἔκδοση τοῦ ὁποίου χρηματοδοτήθηκε ἀπὸ τὸ Τμῆμα Ἰταλικῆς Γλώσσας καὶ Φιλολογίας τοῦ ΑΠΘ, ἀποτελεῖ τὴν πιὸ ἐκτενῆ παρουσίαση τῆς σύγχρονης ἑλληνικῆς μικρομυθοπλασίας ποὺ ἔχει γίνει στὸ ἐξωτερικὸ μέχρι σήμερα: 78 μικροδιηγήματα ἀπὸ ἰσάριθμους συγγραφεῖς. Δημιουργοὶ τῆς ἀνθολογίας εἶναι ὁ καθηγητὴς τοῦ ΑΠΘ καὶ μεταφραστῆς, Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος καὶ ὁ φιλολόγος καὶ μεταφραστῆς Ἐδουάρδο Λουθένα. Καὶ τὰ 78 μικροδιηγήματα ἔχουν ἐμφανιστεῖ, ὡς πρώτη δημοσίευση ἢ ὡς ἀναδημοσίευση, στὸ Ἱστολόγιον Πλανόδιον-Ἱστορίες Μπονζάι, ἐνῶ ἡ μετάφρασή τους εἶναι συλλογική, προϊὸν δεκάδων ἐργαστηρίων ποὺ διοργανώθηκαν, κατὰ τὴν τελευταία πενταετία, ἀπὸ τοὺς ἀνθολόγους στὸ ΑΠΘ, στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Μάλαγας, στὸ Ἰνστιτοῦτο Θερβάντες τῆς Ἀθήνας καὶ στὸ κέντρο Ἱσπανικῆς, Πορτογαλικῆς καὶ Καταλανικῆς γλώσσας, Abanico.

       Ἡ Ἀνθολογία, κορ­νοϊοῦ ἐπιτρέποντος, θὰ παρουσιαστεῖ στὴν Ἀθήνα, στὴ Στοὰ τοῦ Βιβλίου, στὸ πλαίσιο τοῦ 12ου Φεστιβὰλ ΛΕΑ, στὶς 29 Σεπτεμβρίου 2020, στὶς 19.00  [https://lea-festival.com/book-presentation/].  

La edición de una Antología

       El 23 de abril de 2020 salió en España, de la editorial malagueña EDA Libros, Ρroyecto GreQuerías. Antología del mini­cuento griego conte­mporáneo (portada de Dimitris Hantzópoulos). Dicho tomo, cuya edición contó con el apoyo económico del Departa­mento de Filología Italiana de la Universidad Aristó­te­les de Salónica, constituye la más amplia presentación de la minificción griega actual en otra lengua: 78 mini­cuentos de otras tantas y tantos autores. Cre­adores de esta antología son el profesor da la Unive­rsidad Aristóteles de Salónica y traductor, Konstanti­nos Paleo­logos y el filólogo y traductor Eduardo Lucena. Todos los micror­relatos provienen de la página web Planodion-Bonsái, y su traduc­ción al español es grupal, fruto de decenas de talleres que han tenido lugar, a lo largo de los últimos cinco años, en las Uni­versi­da­des de Málaga y de Salónica, en el Insti­tuto Cervantes de Atenas y en el Centro de lenguas española, portu­gu­esa y catalana, Abanico.

       La Antología, con el permiso del coronavirus, será presentada en Atenas (Stoá tu Vivliou), en el marco del XII Festival LEA, el 29 de septiembre de 2020, a las 19.00  [https://lea-festival.com/book-presentation/].

 

Read 712 times

Latest from apostaktirio team