Αποτελέσματα Πανελλήνιου φοιτητικού διαγωνισμού για το

επιχειρηματικό σύνθημα (slogan) της ΟΛΘ Α.Ε.


Η ΟΛΘ Α.Ε. στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης διοργάνωσε Πανελλήνιο

φοιτητικό διαγωνισμό για το επιχειρηματικό σύνθημα της εταιρείας. Ο διαγωνισμός

ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 31 Ιουλίου 2011.

Η ΟΛΘ Α.Ε. ευχαριστεί τους 110 φοιτητές των Ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ οι οποίοι

συμμετείχαν στον διαγωνισμό της ΟΛΘ Α.Ε. Συνολικά κατατέθηκαν 94 προτάσεις εκ

των οποίων οι 81 ήταν ατομικές και οι 13 ομαδικές.

Η αξιολόγηση των προτάσεων πραγματοποιήθηκε από πενταμελή επιτροπή στην

οποία συμμετείχαν ανώτατα στελέχη της ΟΛΘ Α.Ε. και καθηγητές Ελληνικών

Πανεπιστημίων με ειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-Επιχειρηματικότητα και

την Διοίκηση-Οργάνωση Λιμενικών Επιχειρήσεων. Στα μέλη της κριτικής επιτροπής

στάλθηκε φάκελος με τις προτάσεις που πληρούσαν τους όρους του διαγωνισμού και

με κωδικοποιημένα τα στοιχεία των φοιτητών ώστε να διασφαλιστεί η ανωνυμία των

συμμετεχόντων και η αξιοπιστία του διαγωνισμού.

Τα μέλη της επιτροπής κλήθηκαν να αξιολογήσουν την κάθε πρόταση, το καθένα

ξεχωριστά, σε κλίμακα του 10. Τα κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη κατά την

βαθμολόγηση, όπως αυτά προκύπτουν από τη σχετική προκήρυξη του διαγωνισμού

είναι:


1.Να αποτυπώνει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εταιρείας στο σύνολο τους:

αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας και πύλη του εμπορίου των χωρών

της Νότιας Βαλκανικής, έχει δυναμική.

2. Να αντανακλάται η στρατηγική της εταιρείας, δηλ. προσήλωση στην

εξυπηρέτηση των χρηστών, αύξηση της διακίνησης, αύξηση της

αποδοτικότητας

3. Να λαμβάνει υπόψη τις προσπάθειες της ΟΛΘ Α.Ε. για την σύσφιγξη των

σχέσεων πόλης-κοινωνίας-λιμένα.

Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, οι τρεις προτάσεις στις οποίες απονέμονται τα

βραβεία του διαγωνισμού με σειρά κατάταξης είναι:


Πρώτο βραβείο, 1000€*

Η πρόταση των Δημήτριου Θεοδωράκου (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του

Πανεπιστημίου Μακεδονία) και Χριστίνα Στούπα (Διατμηματικό Μεταπτυχιακό

Πρόγραμμα Σχεδιασμού (Διοίκησης και Πολιτικής του Τουρισμού του Πανεπιστημίου

Αιγαίου) με το slogan:

«Λιμάνι Θεσσαλονίκης: Η νέα πύλη της Ευρώπης. Μετακινώντας Ηπείρους,

συγκινώντας ανθρώπους»

“Port of Thessaloniki: Europe’s new gateway. Moving continents, moving people”.


Δεύτερο βραβείο, 600€*

Η πρόταση της Άννα Ιωαννίδου (Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του

Πανεπιστημίου Μακεδονία) με το slogan:

«Η εμπιστοσύνη σας, ο στόχος μας»

“Your loyalty, our goal”.


Τρίτο βραβείο, 400€*

Η πρόταση του Δημήτρη Στεφανή (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) με το slogan:

«Ανταλλάζουμε αξίες…παγκόσμια»

“Trading values…globally”.

 


Η ΟΛΘ Α.Ε. θα ήθελε για μία ακόμη φορά να συγχαρεί και να ευχαριστήσει όλους

τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό.